Monthly Archives: March 2019

Panaudos sutartis – reglamentavimas ir problematika

Ne naujiena išgirsti, kai daikto savininkas reikalauja sumokėti tam tikrą atlygi už naudojimosi daiktu ne tik teigiant, bet ir manant, kad tarp šalių susiklostė nuomos teisiniai santykiai. Nors vėliau paaiškėja, kad tarp šalių pasirašyta panaudos sutartis t. y. neatlygintinio naudojimosi daiktu sutartis, o ne nuomos sutartis.

Panaudos ir nuomos sąvokų tapatinimas

Panagrinėkime kodėl atsitinka taip, jog ne tik konkrečios sutarties šalys, bet dažnas žmogus tapatina panauda ir nuoma. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau  – CK) XXXII skyrius reglamentuoja panaudos teisinius santykius. Siekiant aiškiai suprasti kodėl panaudos sutartis yra visiškai priešinga nuomos sutarčiai, skaityti daug nereikia.(Plačiau apie nuomos sutartį skaitykite čia) Jau pats CK XXXII skyriaus pavadinimas sufleruoja, kuom panaudos sutartis skiriasi nuo nuomos sutarties. T. y. neatlygintinis naudojimasis daiktu (panauda). Pats žodis panauda, naudojamas daugiausiai apibrėžti sutarties rūšį (panaudos sutartis). Tuo tarpu pati sąvoka yra apibrėžiama kaip neatlygintinas naudojimasis daiktu.

Pagal CK 6.629 str. 1 d. “neatlygintinio naudojimosi daiktu (panaudos) sutartimi viena šalis (panaudos davėjas) perduoda kitai šaliai (panaudos gavėjui) nesunaudojamąjį daiktą laikinai ir neatlygintinai valdyti ir juo naudotis, o panaudos gavėjas įsipareigoja grąžinti tą daiktą tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą arba sutartyje numatytos būklės“. Kaip matyti iš pateikto apibrėžimo, panaudos sutartis pasižymi ne atlygintinumu, naudojimas daiktu pagal panaudos sutartį turi būti nemokamas. Panaudos sutartis yra populiari, kai daikto savininkas fiziškai negali išlaikyti ir rūpintis asmenine nuosavybės teise valdomu daiktu (yra išvykęs). Tokiu atveju pasirašoma panaudos sutartis, pagal kuria asmeniui leidžiama naudotis tam tikru daiktu nemokamai, o šis įsipareigoja daiktą išlaikyti. Be abejo taip nėra visada, tačiau ši praktika yra dažniausiai pasitaikanti. Pavyzdžiui, savininkas pasirašo nekilnojamojo daikto (namo, buto) panaudos sutartį ir nurodo, kad panaudos gavėjas privalo daiktu rūpintis, išlaikyti, mokėti mokesčius, atlikti būtiną remontą, savo lėšomis šalinti gedimus ir panašiai.

Panaudos sutartis gali būti pasirašyta tik tada, kai sutarties dalykas yra nesunaudojamas daiktas. Pagal CK 4.5 str. 2 d. nesunaudojamaisiais daiktais laikomi daiktai, kurie, naudojami pagal paskirtį, ilgą laiką iš esmės nepakeičia savo vertės ir paskirties.

Panaudos sutarties tęstinumas

CK 6.643 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad panaudos davėjas turi teisę daiktą parduoti ar perduoti jį atlygintinai naudotis trečiajam asmeniui, nors šis daiktas panaudos sutartimi perduotas jį valdyti ir juo naudotis kitam asmeniui. Tačiau tokiu atveju naujam daikto savininkui ar naudotojui pereina teisės ir pareigos pagal anksčiau sudarytą panaudos sutartį. Atkreiptinas dėmesys, teisės ir pareigos naujajam daikto savininkui ir naudotojui pereina, jeigu registruotina panaudos sutartis buvo įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre ar apie ją naujasis savininkas ir naudotojas sutarties sudarymo metu žinojo arba turėjo žinoti. Tai yra todėl, nes panauda yra tęstinio pobūdžio teisiniai santykiai, nors ir pasižymi laikinumu.

Atvejai, kai panaudos sutartis negali būti pasirašoma

CK 6.631 str. nurodyta, kad panaudos sutartis gali būti pasirašoma tik daikto savininko,  taip pat daikto savininko ar įstatymų įgalioto asmens. CK 6.630 str. imperatyviai nustato, kad pelno siekiantys juridiniai asmenys apskritai neturi teisės panaudos pagrindais perduoti daiktą neatlygintinai naudotis asmenims, kurie yra šių juridinių asmenų steigėjai, dalyviai ar organų nariai. Pagal CK 2.34 str. 2 d. pelno nesiekiantys juridiniai asmenys yra viešieji juridiniai asmenys. T .y. valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys. Jų tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir t. t.). Taigi visi kiti juridiniai asmenys yra laikomi privatieji juridiniai asmenys, kurių tikslas tenkinti privačius interesus, o tai reiškia siekti pelno.

Pelno siekiantys juridiniai asmenys panaudos sutartimi gali perduoti daiktą tretiesiems asmenims. T. y. asmenims, kurie niekaip nėra susiję su pačiu juridiniu asmeniu. Panaudos sutartis negali būti pasirašoma tik su juridinio asmens dalyviais, (nariai, dalininkai ir pan.) kurie turi nuosavybės teisę į juridinio asmens turtą. Taip pat asmenimis, kurie nors ir neišsaugo nuosavybės teisių į juridinio asmens turtą, bet įgyja prievolinių teisių ir (ar) pareigų, susijusių su juridiniu asmeniu. Tokie asmenys gali būti juridinio asmens steigėjai, valdymo organai.

Pažado perduoti daiktą teisinės pasekmės

                 Panaudos sutartis, tai iš esmės tam tikras šalių sandoris – susitarimas, kurio viena šalis pasiūlo neatlygintinai naudotis atitinkamu daiktu ar daiktais kitai šaliai, pagal panaudos sutartį. Savaime suprantama, kad visi daiktai, kurie gali būti perduodami neatlygintinai naudotis yra labai skirtingi. Todėl prieš pradedant visais  šiais daiktais ir kiekvienu iš jų rūpintis individualiai, būtina pasiruošti. Pasiruošimo procesas gali būti labai įvairus ir priklauso nuo kiekvieno daikto individualių požymių. Todėl pasiruošimo išlaidos taip pat gali skirtis.

CK 6.631 str. nurodyta, kad pažado perduoti daiktą neatlygintinai naudotis neįvykdymas neturint tam pakankamo pagrindo suteikia panaudos gavėjui teisę į išlaidų, susijusių su panaudos pagrindais perduodamo daikto priėmimu, atlyginimą. Kaip jau buvo rašyta, pasiruošimo išlaidos gali būti labai įvairios, pavyzdžiui, jeigu pasirašyta panaudos sutartis, kuria perduodamas automobilis. Gali būti, kad panaudos gavėjas išsinuomojo garažą ar stovėjimo vietą. Jeigu panaudos sutartis numato, gyvenamojo namo panaudą, panaudos gavėjas gali įsigyti namo priežiūrai būtinus įrankius ir panašiai. Pagal minėta normą, jeigu panaudos davėjas nevykdo savo pažado, panaudos gavėjas gali reikalauti atlyginti pasiruošimui patirtas išlaidas. Manytina, kad išlaidų atlyginimas turi būti siejamas su būtinomis išlaidomis, o ne su tomis, kurias panaudos gavėjas patyrė, bet galėjo jų išvengti ir jos nebuvo būtinos norint tinkamai naudoti ir valdyti daiktą.

Atsakomybė pagal panaudos sutartį

Panaudos davėjas yra atsakingas už perduoto neatlygintinai naudotis daikto trūkumus. Tačiau ši atsakomybė nėra absoliuti ir apima tik tuos daikto trūkumus, kurie tyčia arba ar panaudos sutarties sudarymo metu dėl didelio neatsargumo nebuvo aptarti (CK 6.634 str. 1 d.). Svarbus momentas yra tas, kad minima norma nustato panaudos davėjo atsakomybę ne tik už pačių materialių daiktų trūkumus, bet ir dėl šių trūkumų, panaudos gavėjui padarytą žalą, jeigu apie šiuos trūkumus panaudos gavėjas nežinojo.

Kai panaudos sutartis sudaryta, o panaudos gavėjas nustato, kad panaudos sutartimi gautas daiktas turi tam tikrų trūkumų ir, jeigu šie trūkumai šalių nebuvo aptarti, panaudos gavėjas turi kelias galimybes.

  1. Reikalauti, kad panaudos davėjas šiuos trūkumus pašalintu savo lėšomis;
  2. Reikalauti atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas;
  3. Nutraukti sutartį ir atlyginti tiesioginius nuostolius.

Kai panaudos sutartis sudaryta ir panaudos davėjas sužino apie nustatytus daikto trūkumus, jis turi teisę nedelsiant pakeisti netinkamos kokybės daiktą analogišku tinkamos kokybės daiktu. Panaudos davėjas nėra atsakingas už tuos perduoto daikto trūkumus, kuriuos jis aptarė sutarties sudarymo metu. Taip pat neatsako už tuos trūkumus, kurie panaudos gavėjui buvo žinomi iki sutarties sudarymo arba kuriuos panaudos gavėjas turėjo pastebėti daikto perdavimo arba jo apžiūros ar išbandymo metu, kai buvo sudaroma panaudos sutartis.

Jeigu žala padaroma tretiesiems asmenims naudojant daiktą, kuris buvo perduotas pagal panaudos sutartį, atsako panaudos gavėjas. Tačiau panaudos gavėjo atsakomybės klausimas keliamas tik tada, jeigu jis neįrodo, kad žąla atsirado dėl panaudos davėjo ar asmens, kuriam tas daiktas perduotas panaudos davėjo sutikimu, tyčios ar didelio neatsargumo (CK 6.639 str.).

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal CK 6.640 str. galioja draudimas sulaikyti pagal panaudos sutartį gautą daiktą. T. y. panaudos gavėjas neturi jam perduoto daikto sulaikymo teisės, išskyrus atvejus, kai panaudos davėjo prievolė pasireiškia dėl daikto išsaugojimo būtinų ir neatidėliotinų išlaidų kompensavimu.

Specializuojasi civiliniuose ginčuose, garbės ir orumo gynime, paveldėjimo teisiniuose santykiuose. Dlaw orientuojasi į paprastų žmonių problemas. Į kiekvieną situaciją žiūrima labai rimtai, nes mažų problemų tiesiog nėra. Nesutelkus viso dėmesio, kad ir į nesudėtingą teisinę problemą, ji gali pavirsti į didelę ir reikšmingą. Dlaw nesistengia išmanyti visų teisės šakų, o orientuojasi į tam tikrų srities žinių gilinimą, o dėl šio požiūrio laimi tik klientas. Plačiau: www.dlaw.lt

Kai nusprendžiame išvykti atostogų į užsienį

Šiemet norite atostogauti tolimesnėje užsienio šalyje? Jums jau pabodo ilsėtis Lietuvos pajūryje? Tokiu atveju galite būti tikri, kad jūs turite labai dideles galimybes ir milžinišką pasirinkimo laisvę. Šiomis dienomis pasiekti bet kurią užsienio šalį yra labai paprasta, greita ir nebrangu. Tuomet jums tereikia pasinaudoti pigių skrydžių paieškos portalais, pvz., Skrendam24.lt, ir peržiūrėti jums aktualiomis datomis vykdomus skrydžius. Tai leis jums gerokai pigiau ir paprasčiau įsigyti lėktuvų bilietus į bet kurią pasirinktą užsienio šalį.

SkrendamŽinoma, lėktuvų bilietų įsigijimu kelionės planavimas tikrai neapsiriboja, todėl jei jūs norite, kad jūsų atostogos būtų labai sklandžios ir turiningos, taip pat iš anksto pasistenkite tinkamai išspręsti ir daug papildomų klausimų. Jei juos spręsdami pasinaudosite internetu, jums bus kur kas lengviau pasiekti norimą rezultatą.

Pavyzdžiui, jei norite, kad nuvykus į pasirinktą užsienio šalį jums nereikėtų papildomai gaišti savo brangaus kelionės laiko ieškant viešbučių, kuriuose galėtumėte apsistoti savo viešnagės metu, šį klausimą galite išspręsti iš anksto – jums tereikia pasinaudoti viešbučių rezervacijos portalais, kurių šiuolaikinėje rinkoje taip pat yra ne vienas ir ne du. Tai leistų jums be vargo išsirinkti jūsų pasirinktoje užsienio šalyje įsikūrusį viešbutį, kuris atitiktų jūsų keliamus reikalavimus ir individualų skonį. Kartu jūs galėsite susipažinti ir su kitų jums patikusiuose viešbučiuose buvusių žmonių atsiliepimais, kurie galėtų jums palengvinti visą pasirinkimo procesą.

Taigi, kaip jau supratote, jei jūs norite suplanuoti savo būsimas atostogas po vieną ar kitą užsienio šalį, turite tam labai puikias galimybes. Tam tereikia pasitelkti šiuolaikinius sprendimus. Tą patį būtų galima pasakyti ir apie savo kelionės maršruto planavimą. Daug informacijos apie skirtingose užsienio šalyse esančias lankytinas vietas jūs galite sužinoti naudodamiesi turizmo tematikos internetiniais tinklalapiais, todėl jei skirsite šiek tiek daugiau savo laiko, galėsite iš anksto sudaryti jums aktualiausių ir labiausiai jus dominančių lankytinų vietų sąrašą. Žinoma, neturėtumėte persistengti ir siekti savo kelionės metu pamatyti kuo daugiau skirtingų lankytinų vietų. Kur kas geriau pasirinkti optimalų variantą ir leisti sau atsipalaiduoti, nekeliant pernelyg didelio streso dėl to, ką žūtbūt privalote pamatyti.

Paverskite savo gyvenimą sveikesniu

Norite jaustis kur kas geriau? Norite pagerinti savo sveikatą ir turėti gerokai daugiau energijos? Jei taip, jums būtina pasirūpinti sveika gyvensena! Sveikos gyvensenos principai turi bene didžiausią įtaką mūsų savijautai, sveikai ir bendrai gyvenimo kokybei. Jei mes nesimaitinsime sveikai, nesportuosime ir pakankamai laiko neskirsime poilsiui, tuomet ilgainiui mūsų organizmas visiškai nusilps ir mes susidursime su įvairiomis rimtomis sveikatos problemomis. Norint nuo viso to apsisaugoti, reikia kuo daugiau dėmesio ir laiko skirti sveikai gyvensenai.

Žinoma, nemaža dalis žmonių tokiais atvejais mano, kad sveikos gyvensenos propagavimas yra labai sunkus ir nuobodus procesas. Tačiau tai yra tik stereotipai, kuriuos sukūrė žmonės, nenorintys propaguoti sveikos gyvensenos. Suprantama, kad gulėti priešais televizoriaus ekraną visuomet yra lengviau ir tai reikalauja gerokai mažiau pastangų. Tačiau toks gyvenimo būdas neprailgins mūsų gyvenimo ir nepavers jo produktyvesniu bei turiningesniu. Todėl jei jums yra svarbi jūsų gyvenimo kokybė ir jūs norėtumėte savo gyvenimą nugyventi kaip įmanoma sklandžiau, smagiau ir sveikiau, pats metas pasirūpinti sveikos gyvensenos principų pritaikymu.

Net jei pradžioje jums kils įvairių papildomų klausimų, į visus juos atsakymus gauti tikrai neturėtų būti labai sudėtinga ar keblu. Šiandien yra daugybė informacijos, kurios pagalba jūs galite lengviau pajudėti iš pradinio taško ir sudaryti savo sveikos gyvensenos planą.

Bet kuriuo atveju, daug dėmesio skirkite sveikai mitybai. Pasistenkite į kasdienį mitybos racioną įtraukti kuo daugiau sveikų ir šviežių produktų, tinkamai subalansuoti angliavandenius, baltymus ir geruosius riebalus. Taip pat valgykite pakankamai daržovių ir gerkite pakankamai vandens, kartu nepamiršdami ir natūralių vitaminų bei mineralų kompleksų.

Žinoma, jums reikės pasirūpinti ir reguliariu sportu. Tam jums būtų naudinga pasitelkti ir kokybiškas sporto prekes. Nors visuomet galite užsiregistruoti į įvairias treniruotes ar pasinaudoti sporto klubų teikiamomis paslaugomis, jei pradžioje to daryti nenorėsite, sporto prekių ir sporto įrangos pagalba jūs galėsite savo sportavimą paversti daug efektyvesniu. Be to, kartu nepamirškite ir ilsėtis. Tai padės jūsų organizmui atsigauti ir sutvirtėti.

Nuo geriausios lažybų bendrovės, iki sporto statymų atlikimo

Ieškote geriausios lazybu bendroves, kurioje galėtumėte atlikti savo sporto statymus? Iki šiol jūs šioje srityje neturėjote didelės patirties? Jei taip, tuomet pradėkite ne nuo geriausios lažybų bendrovės pasirinkimo, o nuo savo įgūdžių tobulinimo. Sporto statymai – tai ne loterija, kurioje baigtis yra nusprendžiama likimo. Trumpiau tariant, tai nėra sėkme paremtas žaidimas. Jei jūs norite dalyvauti sporto lažybose ir būti sėkmingi, jūs turite skirti labai daug dėmesio ir pastangų. Tai reiškia, kad jūsų pasiekiami rezultatai labai tiesiogiai priklausys nuo jūsų sugebėjimų ir jūsų įdirbio, o ne nuo atsitiktinumo ir tikimybių teorijos. Tik tie žmonės, kurie supranta, kaip turėtų vykti sporto statymai ir kas yra svarbiausia šiai sričiai, gali pasiekti puikius rezultatus. Kaip bebūtų, net ir labai daug patirties sporto lažybų srityje turintys žmonės, susiduria su pralaimėjimais. Todėl būtina išmokti valdyti savo emocijas ir jokiu būdu neleisti joms pasiduoti.

Nemaža dalis pradedančiųjų sporto lažybų dalyvių visiškai nemoka valdyti savo emocijų, o tai reiškia, kad jie kur kas lengviau padaro daug brangiai kainuojančių klaidų ir susiduria su dideliais papildomais sunkumais. Jei jūs dalyvaudami sporto lažybose pralaimėjus bandysite atgauti savo pinigus atliekant dar daugiau papildomų statymų, galiausiai galėsite susidurti su labai didelėmis finansinėmis problemomis. Be to, jūs privalote išmokti efektyviai valdyti savo biudžetą, kurį skiriate sporto statymams. Ką jau kalbėti apie tai, kad pinigai, kuriuos jūs naudosite atlikdami sporto statymus, turi būti labai griežtai atskirti nuo jūsų pragyvenimui skirtų pinigų. Taigi, kaip matote, yra nemažai svarbių veiksnių, apie kuriuos jūs turėtumėte pagalvoti, jei norite pradėti dalyvauti sporto lažybose.

Taip pat jūs turite surasti pagrindinius informacijos šaltinius, kuriais vadovaudamiesi bandytumėte kaupti informaciją ir tinkamai prognozuoti. Šis darbas yra labai sudėtingas ir reikalaujantis ne tik didelių pastangų, tačiau ir daugybės laiko. Žinoma, jei jūs sistemingai judėsite pirmyn, bėgant laikui jums taps vis lengviau priimti apgalvotus ir sėkmingus sprendimus.

Gera ir nebrangi buhalterinė apskaita kaina, terminai

Buhalterija 

Situacija tokia, kad nemaža dalis įmonių norėtų pirkti tokias paslaugas. Pagrindas, kad paslaugų įkainiai būtų protingi. Kai kurios buhalterinių paslaugų įmonės siūlo savo paslaugas už itin geras kainas, tačiau svarbu ne tik kiek kainuoja tokios paslaugos, pagrindas, kad jos būtų kokybiškos. Lietuvoje buhalterine apskaita kaina gali būti labai įvairi. Viskas priklauso nuo konkrečios kompanijos, jos vidinių taisyklių. Aišku, kad didelė dalis įmonių jau siūlo mažesnes paslaugų kainas. Reikia konkuruoti su kitomis įmonėmis, todėl galvojama apie papildomų paslaugų teikimą. Bendrai galime pasakyti, kad buhalterinė apskaita gali kainuoti nuo trisdešimties eurų. Tokia suma tikrai nėra didelė, tačiau tai bus vieno, dviejų darbuotojų kompanija. Kadangi nėra daug darbuotojų, neišrašoma daug sąskaitų, todėl ir už buhalterines paslaugas reikės mokėti minimaliai. Dar vienas svarbus aspektas apie kurį klientai gana dažnai užmiršta, tai, kad apskaitos paslaugas galima pirkti bet kuriame mieste. Juk nuotoliniu būdų tokios paslaugos atliekamos gana dažnai. Taigi, jums tereikia susirasti profesionalų komandą, kuri už gerą kainą tvarkytų jūsų buhalterinius dokumentus. Natūralu, kad mažesniuose miesteliuose įsikūrusios įmonės gali pasiūlyti kur kas geresnes kainas.

Kokiam terminui pasirašoma buhalterinių paslaugų sutartis?

Dažniausiai viskas planuojama metams laiko. Jeigu galvojate apie profesionalias paslaugas ir jas norite pirkti už mažą kainą, tuomet greičiausiai reikės pasirašyti sutartį metams laiko ir įsipareigoti, kad pirksite tokias paslaugas. Buhalterine apskaita kaina šiuo atveju bus konkurencinga paslauga, tačiau jeigu norite sutaupyti, tuomet tai geras variantas. Kas svarbu pasirašant sutartį? Kaip jau ne vieną kartą minėjome, reikia gerai susipažinti su visų darbų apimtimi, kurią gausite už mokamą sumą. Kartais įmonės siūlo mažas kainas, kad privilioti klientus, tačiau už tą sumą pateikiamos absurdiškos darbų apimtys. Pavyzdžiui: iki dešimties sąskaitų per mėnesį. Net ir vieno žmogaus kompanija dažnu atveju per mėnesį sugeneruoja daugiau nei dešimt sąskaitų. Taigi, tokie gudrūs pasiūlymai daromi tik tam, kad jūs kreiptumėtės į kompaniją ir pradėtumėte pokalbį. Toliau jau pardavimų vadybininkų pareiga parduoti jums brangesnį paslaugų paketą.

Kitas ne ką mažiau svarbus aspektas yra samdyti tikrus šios srities specialistus. Prieš pasirašydami paslaugų teikimo sutartį išsiaiškinkite kiek metų darbinės patirties turi įmonėje dirbantys buhalteriai. Juk aišku, kad ka tik baigę mokslus darbuotojai nėra pats geriausias pasirinkimas. Patirtis yra labai svarbi. Kuo daugiau metų dirba buhalteris, tuo jis geriau supranta, kaip reikia tinkamai tvarkyti įmonės dokumentus, kaip nedaryti klaidų ir kaip bendrauti su valstybinėmis institucijomis. Taigi, peržiūrėkite darbuotojų patirtį ir taip pat paskaitykite atsiliepimus apie kompaniją. Internete nesunkiai rasite daug naudingos informacijos. Esant poreikiui galima naudotis forumais ir juos užklausti apie tam tikros įmonės reputaciją.

 

Jugma

8 657 64300

Konstitucijos pr. 12-202 Vilnius 09308

info@jugma.lt

https://jugma.lt

Namo statybos, jo renovacija arba kapitalinis remontas

Namo statybos, jo renovacija ar kapitalinis remontas – tai darbai, kurie visuomet privalo būti įgyvendinami labai atsakingai ir sistemingai. Jei tokio pobūdžio užduotis žmonės atlieka nekoordinuotai ir skubotai, tuomet didėja tikimybė susidurti su didelėmis papildomomis problemomis ir padaryti nemažai klaidų. Todėl jei jūs šiuo metu stengiatės įgyvendinti vienokią ar kitokią minėto pobūdžio užduotį, būkite tikri, kad esate tam tinkamai pasiruošę ir gerai apgalvoję daugybę skirtingų detalių.

DurysŽinoma, jūs taip pat neturėtumėte pamiršti pasinaudoti ir internetu. Nors kai kuriems žmonėms iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad tai niekaip nesusiję su tokiais darbais, galite būti tikri, kad interneto pagalba jūs kur kas lengviau ir greičiau surasite tiek statybines ir vidaus apdailai skirtas medžiagas, tiek ir skirtingų paslaugų teikėjus. Pavyzdžiui, jei jūs ieškote medinių langų arba durų, jums tikrai nebūtina keliauti į pasirinktą prekybos centrą ar tam tikros bendrovės fizinį filialą. Jūs galite pasinaudoti internetu ir pasirinkti iš kur kas didesnio bei įvairesnio asortimento (http://www.fenestrum.lt/). Tai reiškia, kad interneto pagalba jūs galite padidinti savo pasirinkimo laisvę.

Tuo tarpu, jei nepraleisite progos pasinaudoti internetu, jūs taip pat galėsite sutaupyti ir nemažai savo laiko – juk tuomet jūsų paieška bus įgyvendinama vos kelių mygtukų paspaudimu. Jau nekalbant apie tai, kad ir internete randamos informacijos palyginimas bus gerokai paprastesnis ir efektyvesnis. Taigi, kaip jau supratote, internetas šiandien bus suteikia nepalyginamai didesnes galimybes.

Kita vertus, jei jūs norite, kad jūsų namas būtų labai kokybiškas ir tarnautų jums daugybę metų, turite orientuotis į kokybę ir į pačius geriausius bei aukščiausio lygio rezultatus. Jūs jokiu būdu negalite siekti sutaupyti pamirštant apie kokybę. Todėl jei visuomet stengsitės pasirinkti būtent tokius sprendimus, kurie atitinka šiuolaikinius standartus, galite būti tikri, kad pasieksite puikų rezultatą, kuris patenkins jūsų lūkesčius. Be to, tai užtikrins, kad savo namuose jūs jausitės labai jaukiai ir galėsite gyventi be jokių rūpesčių ar papildomų nepatogumų, kuriuos priešingu atveju galėtų sukelti nekokybiškas darbas.